Foto: Pekko Svensson

SATSNINGEN PÅ IDROTT FORTSÄTTER HOS POSTKODSTIFTELSEN

Idrottsstiftelsen tar inte längre emot ansökningar. Satsningen på idrott fortsätter istället inom PostkodStiftelsen, som nu och framåt tar emot ansökningar för idrottsprojekt. Läs mer här.

 

 

Idrottsstiftelsen är intresserad av bärkraftiga lösningar som kan bidra till en bättre värld. Projekt som får stöd av Idrottsstiftelsen ska alltid vara initiativ som ger positiv social effekt för en större grupp människor.

I normala fall löper ett projektstöd under tolv månader. I undantagsfall kan ett projekt få stöd under längre tid.

Så här går det till att söka projektstöd hos Idrottsstiftelsen

Börja med att fylla i och skicka in ansökningsformuläret här på webbplatsen. För att komma till formuläret klickar du bara på knappen längst ned på den här sidan.

Vi återkommer om vi vill utveckla idén tillsammans med er och en fullständig ansökan görs, varpå en ny bedömning påbörjas. Den fullständiga ansökan består bland annat av en detaljerad projektplan, budget och tidsplan. Vi genomför även en organisationsgranskning som utgår från bland annat stadgar, årsredovisning och registreringsbevis. När Idrottsstiftelsen bedömer en ansökan, tas särskild hänsyn till att projektet stämmer väl överens med stiftelsens målsättning och syfte.

Under projektets gång kräver vi löpande uppdateringar i form av dialog, rapporter och finansiell uppföljning. Projektet avslutas med en slutrapport som återkopplar på ansökan.

Kriterier som bör uppfyllas av en projektidé och projektansökan:

1. Organisationen bakom projektet är icke vinstdrivande

2. Projektet ska leda till förändring för en större grupp människor.

3. Insatserna i projektet ska leva vidare efter projekttidens slut.

4. Projektet ska gärna vara av innovativ karaktär med stark entreprenörsanda.

5. Projektet ska stärka målgruppens egen initiativkraft och självständighet.

6. Projektet passar in i en kontext och det samhälle det existerar i.

7. Projektet skall verka i allmännyttans intresse.

8. Projektet skall ha svensk relevans.

9. Projektet innefattar med fördel utbildning och information för att stödja varaktigheten och spridningen av insatserna.

10. Idrottsstiftelsens bidrag skall vara rimligt i förhållande till organisationens/projektets totala kostnader.

11. Det är fördelaktigt om projektet tar fasta på flera av Idrottsstiftelsen verksamhetsområden.

12. I särskilda fall har stiftelsen möjlighet att göra undantag för initiativ som har stor genomslagskraft men som inte till fullo återspeglar stiftelsens uppdrag.

 Idrottsstiftelsen ger ej stöd till följande:

1. Organisationer som är medlemmar i PostkodFöreningen och som får stöd från den.

2. Organisationer/projekt vars verksamhet utgörs av partipolitiska och/eller religiösa mål.

3. Organisationer/projekt som till stor del är subventionerade av staten.

4. Organisationer/projekt som har vinstdrivande syften.

5. Seminarier och konferenser.

6. Privatpersoner, studentutbyten, studieresor, traineeships eller scholarships.

 

SÖK HÄR